Институтът за пазарна икономика изчислява цялостния ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика

Анализът се извършва по утвърден модел и световни стандарти за изготвяне на оценка на въздействие

18.11.2020 12:00:00 | София

лого

За 10 години присъствие на пазара Лидл България заема една от водещите позиции в сектора на търговията с ключово значение за регионалното развитие и националната икономика не само като оборот, инвестиции и платени данъци към държавата и общините, но и като работодател, осигуряващ високи нива на заетост и заплащане в сектора, и като партньор на българските производители, и като социално-отговорна компания, правеща устойчив бизнес в България. Съвкупността от тази дейност генерира преки и косвени ефекти към икономиката и обществото, които обобщават социално-икономическото въздействие на Лидл в България. Конкретният анализ на Институтa за пазарна икономика (ИПИ) изчислява оценката от въздействието на компанията за 2019 г.

10-та годишнина, която отбелязваме тази година, беше логичен повод да поискаме да оценим ефекта от дейността на Лидл в България и да я измерим в реална стойност. Затова възложихме извършването на оценка на социално-икономическо въздействие на компанията на Института за пазарана икономика като доказани специалисти с богат опит и експертиза. Нейният смисъл не е само в моментната картина, колкото и впечатляваща да е тя, а в обобщената и анализирана информация, която ни дава възможност да прецизираме нашата бъдеща стратегия, да видим нишите, в които бихме могли да се развиваме още по-добре. За България изготвянето на подобна оценка все още не е масова практика, макар да има позитивни примери в тази посока, в нашия сектор ние сме първите и се надявам, че ще дадем положителен пример за прозрачен, отговорен и устойчив бизнес модел. Защото в основата на нашия успех стои именно той – специфичният бизнес модел, подход и отношение към клиентите, с което успяхме да се утвърдим като един от любимите брандове за българските потребители през тези години“, сподели Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

За изготвянето на цялостна оценка за социално-икономическо въздействие на даден бизнес е необходимо да се анализира огромен обем от данни –  финансови отчети, справки за инвестиции, данъци, нива на заплащане и заетост, данни на НСИ и други публични институции. Те се обработват по утвърден икономически модел (Regional Input-Output Modeling System). Анализът отразява ключови икономически и социални показатели – прекият принос на компанията за националната икономика под формата на оборот, заетост, възнаграждения, инвестиции, данъци и разходи за външни услуги, както и стимулираните от тях разходи за материали, суровини, промишлени стоки, инвестиции, персонал и т.н. на местните партньори, вътрешното потребление от домакинствата на служителите и др. Цялостната оценка се базира на акумулирания резултат от преките, косвените и индуцираните ефекти от дейността на компанията. Под преки ефекти се разбират директните инвестиции и разходи, които компанията извършва, за да осигури своята дейност. Косвените ефекти се изчисляват на базата на допълнителните разходи и инвестиции, които правят партньорите на Лидл България, благодарение на средствата, получени от компанията, а индуцираните ефекти се изчисляват на базата на това как служителите на веригата допринасят за общото увеличение на потреблението, като харчат своите възнаграждения. Всички тези показатели се измерват на национално и на регионално ниво. За да бъде прецизен докладът, той не включва ефектите от дейността на Лидл, които не могат да бъдат точно количествено измерени, въпреки че имат отчетливо въздействие върху развитието на обществото, като например социално-отговорните кампании, подкрепата на различни обществено значими каузи и проекти, както и въздействието върху промяната на работодателските практики и отношенията с клиентите.

Докладът на Института за пазарна икономика анализира всеки от тези аспекти и очертава ясна картина на това как Лидл България се вписва в общите икономически процеси в страната и как за 10 години успява да зададе стандартите за цялата индустрия, оставяйки устойчив положителен отпечатък върху икономическия и обществен живот. Ключовите данни от доклада ще бъдат представени на 25 ноември 2020 г, когато е рожденият ден на Лидл България.

За контакт


Сподели

Покажи още