Нормативно съответствие

Терминът „комплайънс“ [Compliance] или нормативно съответствие днес е по-наситен със съдържание от когато и да било. Законовите предизвикателства растат непрекъснато в глобален мащаб. Ето защо ние непрекъснато привеждаме нашите процеси и системи в съответствие с регулаторната рамка. За да изтъкнем особено силно значението на нормативното съответствие, ние го издигнахме във фирмен принцип: „Ние спазваме действащото законодателство и вътрешните норми.“ Следователно съблюдаването на правилата е активен елемент от нашата фирмена култура. Лидл има изградена система за управление на съответствието, която Ви позволява като клиент, контрагент или сътрудник на предприятието да действате в рамките на единни и обвързващи структури.

За да може да се спазва фирменият принцип, е важно да се идентифицират навреме потенциални нарушения. Това постигаме, наред с други начини, и с помощта на сигнали за възможни нарушения на приложимите правила, които ни се съобщават. Нарушение на приложимите правила е налице, когато служител на Лидл при упражняване на своите служебни задължения в страната или в чужбина наруши приложимото законодателство или вътрешните корпоративни правила или когато спрямо него/нея е извършено подобно нарушение. Към тези нарушения спадат напр. корупционни престъпления, нарушаване на конкуренцията и антитръстовото законодателство, нарушаване сигурността на личните данни, както и нарушения в областта на счетоводството, финансите и отчетността.

За разкриването и предотвратяването на нарушения на приложимите правила ние трябва да разчитаме както на нашите сътрудници, така и на нашите клиенти и контрагенти. Ако забележите признаци на нарушаване на приложимите правила, можете да съобщите за тях на различни места.

Пред вас са отворени различни канали за подаване на сигнали за нарушаване на приложимите правила. Независимо от това кой път ще изберете, ви уверяваме, че ще третираме всеки сигнал поверително – по желание и анонимно.

Служител по съответствието

Ако искате да подадете сигнал за нарушение на приложимите правила или имате въпроси по темата съответствие в Лидл, моля обърнете се към нашия служител по съответствието:

Радина Желязкова
Лидл България ЕООД енд Ко КД
с. Равно поле 2129, ул. „3-ти март“ № 1
електронен адрес (е-mail): compliance@lidl.bg

Онлайн система за подаване на сигнали

Като допълнителна възможност за подаване на сигнали за нарушаване на приложимите правила Лидл е изградил онлайн система за подаване на сигнали. Всички постъпващи сигнали се обработват от служителя по съответствието. Онлайн системата за подаване на сигнали е уеб-базирано приложение и е достъпно от всеки уред, който може да осигури достъп до интернет, чрез линка: към онлайн системата за докладване.

Доверен адвокат

В лицето на адвокат д-р Ирина Генчева на ваше разположение е нашият външен доверен адвокат. Можете да се обръщате към нея по всяко време с информация за престъпни деяния или нарушения, свързани с фирмата или дейността ѝ. Адвокат Генчева ще провери внимателно вашите сигнали и ако са налице конкретни доказателства за нарушаване на приложимите правила, ще ги препрати на служителя по съответствието на Лидл.

Като външен доверен адвокат г-жа Генчева е задължена да спазва поверителност. Тя предава на Лидл вашите лични данни само с изричното ви разрешение.