лого

Глобален договор на ООН

Отговорно корпоративно управление

Lidl се ангажира с корпоративното си задължение за полагане на необходимата грижа и непрекъснатото подобряване на социалните и екологичните стандарти във веригата си за създаване на стойност. За да можем да изпълним това, работим усилено всеки ден, а мерките, които сме предприели, вече са посочени в нашата политика за „Корпоративно задължение за полагане на необходимата грижа за правата на човека и опазването на околната среда при снабдяването с търговски стоки"

В продължение на много години Lidl адресира теми и се ангажира с различни мерки в сферите на екологични и социални стандарти, права на човека и антикорупция - например участваме в различни инициативи на международно ниво за гарантиране на необходими за издръжка заплати и доходи, опазване на околната среда в нашите глобални вериги за доставки, а на служителите ни предлагаме справедливи условия на труд и равни възможности за кариерно развитие.

Присъединяването на Lidl към Глобалния договор на ООН (UNGC) - най-голямата и важна инициатива в света за отговорно корпоративно управление – е допълнителна насока и рамка, спрямо която се ориентираме за вече разработените ни и намиращи приложение активности и стандарти от дългосрочната ни стратегия за устойчиво развитие.   За Lidl отговорността и устойчивостта са не само обещание, но и обвързващата основа на практическите ни действия и ключът към бъдещия успех и растеж на компанията.

Глобалният договор на ООН

Глобалният договор на ООН се състои от десет принципа за отговорно корпоративно управление в областта на правата на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция. Ние разбираме десетте принципа на инициативата на ООН като допълнителни насоки за нашия обширен ангажимент към хората и околната среда, който нараства с годините. 

Десетте принципа на Глобалния договор на ООН

лого
  • Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
  • Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.
  • Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
  • Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
  • Ефективно премахване на детския труд.
  • Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.
  • Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
  • Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
  • Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.
  • Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.