Търговска политика за правата на човека във веригите на доставка

Устойчивостта е една от основните стратегически цели на Lidl за по-добро бъдеще. Ние поемаме отговорност навсякъде, където с нашата дейност като бизнес оказваме въздействие върху хората и околната среда. Отговорните действия са нашият начин всеки ден отново и отново да изпълняваме обещанието си за качество, като по този начин подсигуряваме бъдещето на нашата компания.

Компаниите имат централна роля в защитата на правата на човека. Те трябва да спазват правата на човека независимо от държавната рамка в целия ход на бизнес дейностите, както и да налагат системи, допринасящи за това спазване.

В Lidl се грижим ангажиментът ни за полагане на необходима грижа за правата на човека да се спазва по цялата верига за създаване на стойност. Ясно осъзнаваме, че носим споделена отговорност за спазването на трудово-правните стандарти и достойните условия на труд.

Може да научите повече за ангажимента на Lidl към защитата и насърчаването на правата на човека в нашата Търговска политика за правата на човека във веригите на доставка

РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ ВЪВ ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКА

Зачитането на правата на човека означава също осигуряване на справедливи възможности за заетост за хората в нашите вериги на доставки. Това поставя въпроса за равнопоставеността на фокус в нашата стратегия за правата на човека при снабдяването с търговски стоки.

Конкретно, това означава жените в нашите вериги на доставки да имат равен достъп до работа и справедливо заплащане и да са защитени от дискриминация и насилие.

Научете повече за ангажимента на Lidl за защита и овластяване на жените и момичетата в нашата Търговска политика за равнопоставеността между половете във веригите на доставка

Механизми за подаване на сигнали

Достъпът до ефективен механизъм за подаване на сигнали за работниците в глобалните вериги на доставки е съществена част от корпоративното ни задължение за полагане на необходимата грижа с цел откриване на рисковете и нарушенията на правата на човека. На практика обаче това често представлява предизвикателство в по-дълбоката верига на доставки, тъй като на работниците в разнородни контексти – напр. езикови умения, достъп до информационни технологии, културни особености - трябва да се даде достъп до механизми за подаване на сигнали.

Затова Lidl си поставя за цел да въведе пилотно механизми за подаване на сигнали в различни вериги на доставки, за да идентифицира всеобхватни и ефективни подходи. В тази първа стъпка започнахме да пилотираме механизми за подаване на сигнали в три рискови вериги за доставки.

Горски плодове от Испания

Като част от този пилотен проект, ние и нашият партньор Elevate създадохме нов, ефективен механизъм за подаване на сигнали за работниците в сектора на горските плодове в Хуелва, Испания. Механизмът за подаване на сигнали ще бъде стартиран с избрани производители като част от реколтата за 2021 г. / 2022 г. Ние отдаваме особено значение на преодоляването на съществуващите бариери за достъп на работниците. Механизмът има няколко канала за подаване на сигнали, включително гореща линия, обслужвана от обучен персонал, както и възможност за подаване на сигнали чрез WhatsApp. Сигналите се приемат на всякакъв език. На горещата линия устна комуникация със служителите е възможна на испански, арабски и английски език. Освен това работниците се обучават как да използват механизма. Вземайки предвид факта, че по-голямата част от работещите на обекта са жени от Северна Африка и Източна Европа, всички служители на горещата линия са жени. Ще оценим пилотния проект в края на сезона на прибиране на реколтата и ще докладваме за резултатите и последващите стъпки.

Палмово масло

Работим с нашите доставчици Griesson - de Beukelaer и Cargill за пилотиране на ефективен механизъм за подаване на сигнали в сектора на палмово масло. Като част от пилотния проект работим с избрани доставчици на палмово масло и техните плантации, за да оценим дали механизмът за сигнали е подходящ за по-нататъшно внедряване в други региони или по отношение на други продуктови групи. Пилотният проект в момента е в подготвителна фаза и се предвижда да продължи до края на 2022 г.

Кокосово мляко от Виетнам

Във Виетнам пилотираме друг механизъм за жалби, който се предоставя от доставчика на услуги Ulula в сътрудничество с amfori. Този механизъм е тестван, както в нехранителния, така и в хранителния сектор. Lidl участва в проекта с производства в сектора на текстила и на кокосовото мляко. В рамките на пилотния проект на работниците също се предоставят различни канали за сигнали. Тъй като няколко клиента често поръчват в една и съща производствена база, сигналите се разглеждат еднакво с привличане и възлагане на трета страна, както и се разработват коригиращи мерки. Пилотният проект ще продължи до средата на 2022 г. и след това ще бъде оценен от amfori и неговите членове, за да се обмисли по-нататъшно мащабиране.