Прясна вода

Прясна вода

Водата като ресурс

Водата е жизнено необходима за хората, а осигуряването на достатъчно количество чиста вода за нуждите на нарастващото световно население е основно предизвикателство на 21 век. Достъпът до чиста вода дори беше определен от ООН като право на човека през 2010 г.: Всеки човек има право на чиста вода за пиене и лична хигиена. Прясната вода е също от съществено значение за производството на промишлени и селскостопански продукти. 

Седемдесет процента от водните ресурси, използвани в световен мащаб, се използват от селското стопанство - в по-голямата си част за напояване и производство на храна. Двадесет процента се използват от промишлеността, а десет процента се използват в областта на домакинствата. Освен огромното потребление на вода, промишлеността и селскостопанските процеси също така играят роля в замърсяването на водните ресурси.

Wasser in der Landwirtschaft

За по-осъзнато потребление на вода

За Lidl водата не е проблем на бъдещето, а е ключова тема днес. Селскостопански продукти представляват голяма част от оборота ни. Предвид че селското стопанство консумира особено големи количества вода, то трябва да участва в ограничаване на съответните отрицателните ефекти. Поемането на отговорност, когато става въпрос за водата, и по-ефикасното ѝ използване като ресурс е много важно за нас. То може да се постигне чрез намаляване на собственото ни потребление на вода, но и преди всичко като разгледаме използването ѝ по цялата верига на създаване на стойност,  т. нар. воден отпечатък. 

Например, водният отпечатък на чаша кафе (125 мл) е 132 литра, като по-голямата част от това е вода, нужна на кафеените растения. Големият воден отпечатък в региони с много дъжд обаче не е толкова проблематичен, колкото този в сухите райони. Затова и разглеждането само на водния отпечатък не е достатъчно.

За Lidl е от централно значение да се разглежда използването на водата по цялата верига на създаване на стойност и едновременно с това да се отчитат регионалните предизвикателства. За целта извършваме анализи на риска за водите. Впоследствие, въз основа на тях, можем, заедно с доставчиците си, да постигнем по-устойчиво използване на водите.

Ангажиментът на Lidl за устойчиво потребление на вода

Lidl работи по активно иницииране на промени в областта на управлението на водите. Една от мерките е разширяването на сертифицираните продукти в асортимента ни, които отразяват темата за водата. Затова подкрепяме признати инициативи за сертифициране и едновременно гарантираме минимални стандарти за устойчиви производствени практики. Lidl е член на Алианса за управление на водите (AWS) например, чиято цел е социално справедливо, екологично, устойчиво и икономически изгодно използване на водата. По-конкретно, AWS е първият международен стандарт в света, който измерва чрез независима и контролируема рамка използването на вода на дадено място, на база на социални, екологични и икономически критерии. Освен това искаме да работим повече със сертификати, които имат изричен фокус върху водата. Пример за това е Global GAP Spring.

През декември 2014 г. Lidl се ангажира с Greenpeace Detox Commitment за преустановяване до 2020 г. на използването и освобождаването на единадесет групи химикали, класифицирани от Greenpeace като приоритетни, в своето производството на текстил и обувки във възможно най-голяма степен. Спрямо Detox Commitment отпадъчните води и утайки на нашите производствени предприятия се тестват за замърсители минимум веднъж годишно, за да се гарантира, че се прилагат химическите спецификации.

Save Water

Всяка капка има значение - как лесно да пестим вода

В допълнение към оптимизирането на управлението на водата в нашата верига на доставки, ние също така искаме да насърчим информираността сред нашите клиенти за това как да ползват отговорно водата, въвеждайки логото „Save water“ - то се поставя например на гърба на опаковката на избрани продукти, за чиято употреба е необходимо използването на вода.
По този начин насочваме вниманието на потребителите към пестенето на вода още при покупка, както и повторно след това - при използване на продуктите. Това е в съответствие с мотото, че всеки може да направи нещо, за да намали консумацията си на вода и по този начин да допринесе за запазването на нашите водни ресурси.
Събрахме и няколко съвета за всички, които искат да помислят повече за консумацията си на вода, и за това как да я пестят у дома. 

Съвети за пестене на вода