logo

Принципи за овластяване на жените на ООН

С подписването на инициативата на ООН Лидл България затвърждава ангажимента си да насърчава равнопоставеността и многообразието

Насърчаването на равнопоставеността и многообразието е залегнало в културата на нашата компания. За да подчертае този ангажимент, Лидл България подписа принципите на ООН за овластяване на жените (Women Empowerment Principles).
•    Подкрепяме увеличението на дела на жените на средно и високо управленско ниво
•    Работим със стандартизирани процеси за заплащане въз основа на обективни критерии като професионален опит, квалификация и умения.
•    Изискваме и насърчаваме политики за равни възможности и от нашите партньори във веригата за създаване на стойност.
 

Прилагане и спазване на принципите за равнопоставеност

Лидл България гарантира  спазването на принципите за равнопоставеност в компанията, прилагайки различни мерки. Убедени сме, че равните възможности и многообразието са ключовите компоненти на дългосрочния успех на една компания. Ето защо това е залегнало в нашите корпоративни принципи и етичен кодекс.


На практика това означава:
•    Увеличаване на дела на жените на ръководни длъжности: Нашата цел е да насърчим повече жени да поемат ръководни позиции на средно и висше управленско ниво. Изключително важен аспект от темата е създаването на положителен баланс работа–личен живот както за жените, така и за мъжете. Lidl предприема проактивни стъпки в тази посока, за да гарантира, че всички служители са информирани относно възможностите по отношение на бременност, майчинство и отпуск за отглеждане на дете.
•    Равни възможности за кариерно развитие за всички служители: Нашите стандартизирани процеси за заплащане, придобивки и оценки на таланта се основават на обективни критерии като професионален опит, квалификация и умения. Освен това предлагаме на всички служители равен достъп до възможностите за обучение и развитие.
•    Доверени лица за всички служители: това са независими и безпристрастни лица за контакт, към които служителите могат да се обърнат както по общи въпроси, така и при въпроси, свързани с многообразието и равнопоставеността.
•    Равни възможности в нашите вериги на доставки: Като част от нашата корпоративна отговорност, ние също така насърчаваме принципите на равенството между половете и равните възможности и в нашите вериги на доставки. Когато става въпрос за нашите глобални партньори, ние очакваме и насърчаваме равни възможности и предоставяме информация за това в нашата политика за „Корпоративно задължение за полагане на необходимата грижа за правата на човека и опазването на околната среда при снабдяването с търговски стоки“. 

Принципите на ООН за овластяване на жените

logo

Принципите на ООН за равнопоставеност на жените са съвместна инициатива на ООН Жени  и Глобалния договор на ООН, създадена през 2010 г. Това е първата световна инициатива, която целенасочено се занимава с темата за насърчаване и овластяване на жените в компаниите. 


Следните седем принципа имат за цел да предложат насоки на компаниите за насърчаване на равенството между половете:
1.    Установяване на култура на управление, насърчаваща равнопоставеността.
2.    Справедливо отношение към всички жени и мъже на работното място – спазване и насърчаване на правата на човека и недопускане на дискриминация. 
3.    Гарантиране на здравето, сигурността и благополучието на всички служители. 
4.    Насърчаване на образованието, обучението и професионалното развитие на жените.
5.    Насърчаване на предприемачеството сред жените, засилване тяхната роля във веригата на доставки и уважение към тяхното достойнство във всички маркетингови практики. 
6.    Насърчаване на равнопоставеността чрез обществени инициативи и застъпничество.
7.    Измерване и отчитане на напредъка в постигането на равнопоставеност между жени и мъже. 

Принципите са базирани на бизнес практиката и целят да подпомогнат компаниите при адаптиране на съществуващите или за въвеждане на нови правила и програми за насърчаване на жените.