ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ФИРМЕНА ГРУПА ЛИДЛ

Лидл следи за спазването на минималните социални стандарти, както в собствената си фирма, така и в деловите отношения спрямо своите партньори. Лидл  е член на съвместната инициатива "Бизнес инициатива за социално съгласие” (Business Social Compliance Initiative – BSCI), която бе  разработена в рамките на европейската Асоциация за външна търговия. Поради тази причина Лидл е разработил свой етичен кодекс, като целта е да се подобри минималния социален стандарт на партньорите му в различните страни. Този минимален социален стандарт е важна предпоставка за деловите отношения на Лидл с партньорите му.

1.Човешко достойнство

Човешкото достойнство следва да се цени като основна предпоставка за съвместен живот.

2. Спазване на законовите разпоредби

Следва да се спазват действащите национални и други закони и разпоредби, както и конвенциите на Международната организация на труда (МОТ) и на ООН (Обединените нации). От всички действащи разпоредби винаги е решаваща тази, която дава най-добра правна закрила. Подкупването, приемането на подкуп и корупцията са забранени.

3. Забрана на детски труд

При производството на стоки и извършването на услуги се забранява детският труд, дефиниран от конвенциите на Международната организация на труда, Обединените нации и международния стандарт SA 8000 или от националните разпоредби. Нарушения на тази забрана следва да се отстранят чрез документирани стратегии и методи; повишаването на квалификацията на децата в училище следва адекватно да се подпомага. Подрастващи (младежи), които според дефинициите на международния стандарт SA 8000 са минимум на 15 години и все още нямат 18, имат право да бъдат наемани на работа единствено в извън учебно време. При никакви обстоятелства времето, прекарано в училище, на работа и в пътуване не трябва да надвишава 10 часа. Чистото работно време не трябва да надвишава 8 часа на ден. Подрастващите (младежи) нямат право да извършват нощен труд.

4. Забрана на принудителен труд и дисциплинарни мерки

Всички форми на принудителен труд са забранени. Прилагането на телесни наказания, психическа и физическа принуда, както и вербални оскърбления е забранено.

5. Условия на труд И Възнаграждение

Действащите национални трудово-правни разпоредби следва да се спазват. Трудовите възнаграждения и другите парични помощи, трябва да отговарят на законовата уредба и/или на стандартите на местната производствена икономика. Те трябва ясно да са дефинирани и да се изплащат редовно. Целта е плащане на трудови възнаграждения и други парични помощи, които покриват жизнено необходимите разходи, ако законовите минимални възнаграждения са недостатъчни за това. Удръжки за вещни облаги са допустими в минимален размер и само в уместно съотношение спрямо стойността на вещната облага.

Максималното редовно работно време се съобразява със законовите разпоредби, но не надвишава 48 часа на седмица. Броят на работните часове за извънреден труд на седмица е не повече от 12 часа; допълнителни извънредни часове са допустими, ако се налагат поради краткосрочни производствени нужди и са разрешени чрез колективни правни споразумения. Работните часове за извънреден труд се заплащат допълнително или се обезщетяват чрез почивни дни. Повече последователни работни дни са допустими, ако са разрешени от националните разпоредби или чрез колективни правни споразумения.

6. Забрана на дискриминация

Дискриминация, на основа пол или сексуална идентичност, възраст, религия или мироглед, раса, етническа принадлежност, социален или национален произход, както и физически увреждания на заетите по трудов договор е забранена.

7. Свобода на организиране и събрания

Правата на заетите лица за основаване на организации и постъпването в такива, както и правата за провеждане на колективни договаряния в рамките на законовите национални норми и конвенциите на Международната организация на труда (МОТ) не трябва да се ограничават. Заетите по трудов договор не трябва да бъдат дискриминирани, ако отстояват тези си права.

8. Здравословни и безопасни условия на труд

На работното място трябва да се гарантират безопасни и здравословни условия на труд. Всички обстоятелства на работното място, на места за почивка или отдих и условия на труд, които нарушават основните човешки права, са забранени. Най-вече млади заети лица не трябва да бъдат излагани на опасни, несигурни или нездравословни условия на труд. Всички служители трябва да участват редовно в обучения по здравословни и безопасни условия на труд.

Ръководството на фирмата следва да определи отговорник по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря за въвеждането и спазването на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд на работното място.

9. Опазване на околната среда

Нормите за опазване на околната среда по отношение на управление на отпадъците, боравене с химикали или други опасни материали или вещества следва да се спазват. Служителите трябва да бъдат информирани, как да боравят с опасни материали и вещества.

10. Прилагане във фирмата

Спазването и контролът на изброените по-горе минимални социални стандарти се гарантира чрез вътрешно-фирмена стратегия на социална отговорност и чрез съответна вътрешно-фирмена процедура. Трябва да се създаде вътрешно-фирмен процес за регистриране на нарушения спрямо социалните стандарти; служители, които обявяват подобни нарушения не трябва да бъдат пренебрегвани и дисциплинарно наказвани за това.

Изпълнителят е съгласен с това, че спазването на цитираните по-горе минимални социални стандарти може да бъде контролирано по всяко време или от самия Възложител, или по негово възлагане от независим институт.

Изпълнителят е съгласен да въведе тези минимални социални стандарти във фирмата си, да ги възложи и на своите партньори и да следи за тяхното спазване.