Ефектът Лидл или как се оценява въздействието от дейността на компанията върху икономиката на България

21.11.2020 12:00:00 | София

лого

В навечерието на 10-годишнината на "Лидл България" Милена Драгийска - главен изпълнителен директор на компанията, и Лъчезар Богданов - главен икономист в Института за пазарна икономика, коментират значението на "Лидл България" за икономиката на страната и начина, по който се прави подобна обективна оценка.
Госпожо Драгийска, защо се обърнахте към Института за пазарна икономика със задание да изчислят съвкупното въздействие от дейността на "Лидл България" върху икономиката на България?
- Тази година "Лидл България" отбелязва 10 години от стъпването си на българския пазар. Смятам, че това е един много добър повод, от една страна, за поглед назад и обобщение на вече постигнатото, а от друга - за поглед към бъдещето и това, което предстои. За България подобна практика бизнесът да изчислява своето социално-икономическо въздействие все още не е масова, макар да има спорадични примери и у нас, но по света тези оценки са възприет инструмент, който дава ясна представа какъв е отпечатъкът на всеки бизнес върху цялостното развитие на икономиката и обществото. Защо това е необходимо? От една страна, помага на бизнеса да взима стратегически решения на базата на точни показатели, като постави дейността си в контекста на общото развитие на страната. Едновременно с това тази оценка дава точна представа на нашите партньори, на служителите ни, а и най-вече на клиентите какъв е реалният ефект от дейността ни, на каква стойност възлиза и как се разпределят средствата от всеки похарчен лев в "Лидл България" в икономиката на страната ни. Не на последно място, съвкупният ефект от въздействието ни показва нещо много важно, особено в моменти като настоящия, когато всички заедно сме изправени пред невиждана криза. Тази оценка ни показва на практика колко важна и значима е дейността на прозрачния и отговорен бизнес за икономиката и обществото, колко много сме свързани и зависими един от друг и как можем заедно да излезем от тази ситуация. С тази отговорна задача за анализ на резултатите от нашата дейност се обърнахме към експертите и специалистите от Института за пазарна икономика заради високата експертиза и опита, който имат.

Господин Богданов, какво представлява цялостната оценка за въздействие на "Лидл България" върху икономиката на страната ни и с какво подобен инструмент е важен?
- Накратко - това е опит за очертаване на "отпечатъка" на една компания върху икономическия пейзаж на страната. Когато говорим за големи предприятия, безспорно те са отчетливо забележими на макрониво с размера на реализираните приходи, създадената добавена стойност и разкритите работни места. Подобно сравнение е още по-показателно, когато разглеждаме ролята на компанията в бранша. Трябва да разгледаме бизнеса и като работодател, и като данъкоплатец, а за фирми, опериращи почти на цялата територия на страната, важен фокус е и регионалното им въздействие. Но може би най-интересното е да се покаже как с дейността си - в цялото й разнообразие - една компания взаимодейства с останалите икономически субекти, как присъствието й на пазара променя сложната верига на добавената стойност и междуотрасловите връзки. Иначе казано, как всеки лев стойност, създадена от анализираната компания, променя търсенето, доходите, потреблението в националната икономика. Подобна оценка показва разнообразието и сложността на икономическите взаимоотношения, които създават крайния продукт, видим от потребителя - в този случай - в модерната търговия, като вдига завесата на "невидимите" процеси: колко много ресурси и колко много участници от различни стопански сектори са включени в задачата да свържат производителите на стоки с потребителите им и да дадат комфорта да имаме хиляди стоки, безопасни, качествени и удобни за употреба, в квартала до нашия дом.
Как се изчислява и на какъв анализ се базира тази оценка?
Лъчезар Богданов: При изготвянето на доклада сме използвали световно утвърдена методология, която се прилага широко, както от инвеститори, така и от публичния сектор, за изготвяне на оценки за икономическо влияние на инвестиционни проекти и на действащи предприятия. В основата анализа е разбирането, че всяка стопанска дейност има както преки ефекти, измерени през размера и структурата на разходите, така и непреки въздействия, които произтичат от сложните взаимовръзки между различните бизнес сектори. Преките ефекти най-лесно се илюстрират от различните разходи, които компанията извършва за доставки от местни партньори, както и от възнагражденията, които плаща на служителите си. Те обхващат целия цикъл на стойността - от покупките на земя и строителството, през инвестициите в машини и оборудване, до ремонтите, разходите за материали, енергия. В своята дейност компанията ползва различни външни услуги, включително транспортни, логистични, юридически, маркетинг, не на последно място - транспорт, охрана, поддръжка. В отделна група разглеждаме ефектите от доставките на стоки от местни производители, защото всяка поръчка към български партньор на свой ред променя стопанската картина в икономиката. Доставената стока или изпълнената услуга създава допълнително търсене на суровини, материали, промишлени стоки, различни услуги, строителство и т.н., създава допълнителна заетост и разходи за труд. Това е своеобразен "мултипликатор" - така всеки допълнително похарчен лев първоначално води до допълнително нарастване на съвкупното търсене и заетостта в страната. Това са така наречените "вторични ефекти". А когато служителите харчат своите доходи, те създават търсене на стоки и услуги за други бизнеси, които по този начин могат да разширят дейността си, имат нужда от повече материали и суровини, повече труд, и така нататък - тези ефекти наричаме "индуцирани".
Съвкупността от всички тези ефекти дава общата стойност на генерираното търсене на стоки и услуги, което "Лидл България" създава в свързани бизнеси по цялата верига на стойността в България.
Госпожо Драгийска, какви конкретни числа да очакваме и какво влагате вие в понятието "Ефектът Лидл"?
- Резултатът като числа е внушителен. Като преки ефекти за нас той не е изненада, защото е изчислен на базата на документи и показатели, с които ежедневно работим. Това, което беше впечатляващо и ново за екипа ни, е размерът на косвените ефекти, които създава бизнесът ни. Тази оценка показва ясно как с дейността си всеки ден ние си взаимодействаме с другите икономически субекти и допринасяме реално за развитието на икономиката на страната ни. Това няма как да не ни зарадва и мотивира, особено в частта, свързана с хората - да видим допълнителната стойност, която нашата работа дава за нашите партньори - българските производители, и за нашите служители. Именно тази взаимовръзка на дейността ни с другите нарекохме условно "Ефектът Лидл". "Ефектът Лидл" е по-широко понятие от чистата стойност на числата, той е усещането за свързаност, защото бизнесът не е извън или над обществото, бизнесът е активен гражданин, който е важно да допринася не само за икономиката, но и за развитието на обществото като цяло. Затова ние много внимателно избираме и каузите, които подкрепяме, и начина, по който правим бизнес - с устойчиви ценности и мисъл за утрешния ден. За мен "Ефектът Лидл" е и в това, което може да се покаже в числа, и в онова, което не се измерва, но се усеща като ежедневно усилие към подобряване на цялостния климат и средата, в която всички живеем.

За контакт


Сподели

Покажи още