Лидл България се присъедини към Принципите за овластяване на жените на ООН

63% от служителите на компанията са жени по данни за 2019 година

05.08.2020 12:00:00 | София

logo

Лидл България подписа Принципите за овластяване на жените на ООН. С присъединяването си към глобалната инициатива компанията официално затвърждава ангажимента си да насърчава равнопоставеността и многообразието, които винаги са били неизменна част от принципите и корпоративната й култура.  

От стъпването си на българския пазар, вече 10 години Лидл България активно допринася за развитието на жените на работното място, като прилага на практика голяма част от принципите на ООН и продължава да ги развива като част от стратегията си за устойчиво развитие. По данни за 2019 година 63% от всички служители на компанията са жени.

В Lidl винаги сме споделяли убеждението, че равните възможности и мноогобразието са ключови за дългосрочния успех на нашия бизнес. Присъединяването ни към принципите на ООН е поредното доказателство, че този наш ангажимент е устойчив и осъзнат и най-важното – е не само публично заявен, но намира своето изражение в поредица от практически и реални действия и политики. Ясно го доказват и цифрите – по данни за 2019 година дамите на ръководни позиции в Лидл България са 35%, а във висшия мениджмънт този процент е дори още по-висок – 50%“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор в Лидл България. 

За да гарантира прилагането и спазването на принципите за равнопоставеност, компанията прилага устойчиво редица мерки. В Лидл България всеки служител получава равен достъп до възможности за обучение и кариерно развитие. Стандартизираните процеси за заплащане, придобивки и оценяване на таланта и потенциала на всеки служител се основават на обективни критерии като професионален опит, квалификация и умения.

Допълнителна цел на Lidl е насърчаването на повече жени да поемат ръководни позиции на средно и висше управленско ниво. Специален фокус компанията поставя и върху друг изключително важен аспект от темата, а именно – баланса работа – личен живот. Един от основните ангажименти на Лидл България като отговорен работодател е не само да допринася за постигането на положителен баланс между професионалния и личния живот, но проактивно да информира служителите относно възможностите при бременност, майчинство и отпуск за отглеждане на дете.

Друга мярка за осигуряването на равнопоставена и честна работна среда са т.нар доверени лица – независими и безпристрастни лица за контакт, към които всеки служител може да се обърне както по общи въпроси, така и по теми, свързани с многообразието и равенството.

Освен прилагането на всички тези мерки вътре в компанията, Лидл България изисква спазване на тези принципи и от страна на своите партньори по линия на веригата си за доставки. През април тази година компанията публикува своята политика за „Корпоративно задължение за полагане на необходимата грижа за правата на човека и опазването на околната среда при снабдяването на търговски стоки“. По този начин веригата още веднъж заявява, че равенството и равните възможности са ключови за успешното партньорство и изпълнението на задълженията в глобалната верига за доставки.

За Принципите за овластяване на жените на ООН (Women Empowerment PrinciplesWEPs)

Принципите за овластяване на жените са създадени през 2010 г. от ООН Жени и Глобалния договор на ООН. Те представляват първата световна инициатива, която адресира темата за насърчаване и укрепване ролята на жените в компаниите. Формулирани са общо седем принципа, които имат за цел да предложат насоки на компаниите за насърчаване на равенството между половете. Базирани на икономическата практика, те са предназначени да подкрепят бизнеса в адаптирането на съществуващите или въвеждането на нови необходими регулации и програми за напредък на жените. Сред въпросните седем принципа са установяване на култура на управление, насърчаваща равнопоставеността; справедливо отношение към всички жени и мъже на работното място; гарантиране здравето, сигурността и благополучието на всички служители; насърчаването на равнопоставеността чрез обществени инициативи и предприемачество сред жените и други.

За контакт


Сподели

Покажи още