1. За инициативата

1.1. Организатор на Инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“ („Инициативата“) е „Лидл България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, контакт: konkurs@frgi.bg ("Лидл България" или "Организатор")

1.2. Партньор - отговорен за оперативното управление на Инициативата е Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ).

1.3. Инициативата се провежда в периода от 13 май 2022 г. до октомври 2023 г. включително (Период на провеждане). Срокът за кандидатстване с проектни предложения е от 13 май 2022 г. до 28 юни 2022 г..

1.4. Одобрените за финансиране организации по инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот” ще бъдат поканени да подпишат договор за финансиране с ФРГИ и следва да приключат изпълнението на проектите си в период до 12 месеца след сключване на договора.

1.5. Инициативата се организира и провежда на български език само за територията на Република България и само за организации, регистрирани или извършващи дейност на територията на Република България, в съответствие с действащото национално законодателство.

1.6. Инициативата има за цел да подкрепи проекти на юридически лица с нестопанска цел, училищни настоятелства и читалища, предлагащи местни устойчиви  решения в посока повишаване на качеството на живот на гражданите.

1.7. Инициативата  отчита ролята на гражданите, обединени в различни организации и вярва, че активното гражданство може да предложи креативни, иновативни и устойчиви идеи за социална промяна и подобряване на различни аспекти от живота на хората от дадена общност.

1.8. Инициативата очаква да насърчи активно участие на местната общност както в изпълнението на отделните проекти, така и в процеса на планирането им. Фокус на инициативата са децата и включването им като ползватели на резултатите от проектите и  реални участници в реализирането на дейности.

1.9. Инициативата отчита предизвикателствата, пред които ни поставиха новите реалности ( здравната криза, предизвикана от Covid-19 и войната в Украйна). Няма изисквания за собствен принос на организациите-кандидати, но насърчаваме кандидатите да планират дейностите си реалистично и да спазват всички изисквания на властите, в случай на нова вълна. В проектите могат да бъдат предвидени средства, ако се наложи с цел предпазване на участниците в одобрените проекти..

1.10. Инициативата ще  подкрепи финансово проекти на граждански организации с продължителност минимум 8 и максимум 12 месеца и размер на безвъзмездното финансиране до 10 000 лева. Осигурява се и възможност за допълнителни средства за популяризиране и представяне на постигнатите резултати.

Крайният срок за кандидатстване за инициативата е 28 юни 2022 г. Крайният срок за допустимост на разходите по финансираните проекти е 31 октомври 2023 г. и максималната продължителност на проектите следва да бъде съобразена с този срок.

1.11. Инициативата насърчава организациите да търсят нови решения и да реализират проекти, които им дават възможност да реализират мисиите си в ситуация на пандемия и ограничения. Насърчаваме търсенето на нови и разнообразни, включително дигитални, форми на инициативи за развитието на местните общности.

 

2. Цели, тематични области, очаквани резултати, индикатори за успех, дейности и ценности на инициативата 

2.1. Инициативата ще подкрепя проекти, които ще допринесат общностите по места да водят по-качествен и пълноценен начин на живот. Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство.

Целта ѝ е:

 • Да допринесе за създаването на по-качествена среда на живот чрез подобряване на взаимодействието между семейството, местни институции и местната общност;
 • Да насърчи партньорството между неправителствени организации, читалища и училищни настоятелства, участващи във финансираните проекти, както и тяхното сътрудничество с държавната власт на централно и местно ниво, бизнес сектора и академичните среди; Насърчаваме създаването на местни партньорства с вярата, че  така се дават възможно най-добри и устойчиви решения на местните проблеми.
 • Да популяризира идеята за активно гражданско участие като средство за подобряване на обществената среда и за решаване на социално значими проблеми.
 • Да насърчи участниците да споделят опит и идеи за решение за повишаване на качеството на живот на хората, като създаде условия за такова споделяне.
 • Да популяризира постигнатите резултати от организациите в полза на местните общности.

Инициативата има и следните цели:

 • Финансирането да достигне до необлагодетелствани географски райони и групи граждани.
 • Да окаже приоритетна подкрепа за опазване на околната среда, като постави фокус върху екологичното образование на следващото поколение активни граждани на България, с приоритет намаляване на употребата на пластмаса и разбиране на смисъла на тези дейности за околната среда и живота на хората.
 • Да се укрепи капацитетът на организациите за представяне и популяризиране на постигнатите резултати.

2.2. В  конкурса могат да бъдат подавани проектни предложения в три тематични области:

 • Образование
 • Околна среда
 • Култура и историческо наследство

Образование

В съвременните икономики, основани на знанието, образованието играе важна роля както в живота на отделния човек, така и на обществото. Това е един от най-важните фактори за прогреса на отделните личности, както и ключов критерий за икономическия растеж и демократичното развитие на страната. Примерни показатели, които са от значение за качеството на живот, са образователното равнище на населението, броят на преждевременно напускащите училище, самостоятелно оценените и оценявани умения, както и възможността за учене през целия живот. Насърчаваме дейности, насочени към преодоляване на проблеми на традиционната образователна система, като повишаване качеството на преподаване, подобряване на материалната среда, с цел подобряване на качеството на преподаване, мерки за осигуряване на достъп до образование за деца и младежи, дейности, насочени към ранно детско развитие, създаване на допълнителни възможности за повишаване на интереса на децата и младежите към образователния процес и др. Във връзка с предизвикателствата, наложени от COVID-19 кризата, насърчаваме търсенето на нови и адекватни форми (вкл. и дигитални) за постигане целите на приоритета. Изискване на инициативата е, когато се планират дейности в/с определени образователни институции, да има предварителното съгласие на ръководителя на съответната институция.

Околна среда

Опазването на околната среда е основен приоритет на развитите икономики през последните десетилетия. Местните общности имат своето място в предлагането и осъществяването на местни решения за опазване на околната среда. Лидл като отговорна компания в своята дейност активно работи по различни аспекти от опазването на околната среда. Като част от международната стратегия REset Plastic, Лидл България обяви две цели за намаляване употребата на пластмаса – намаляване с 20% на използваната пластмаса в опаковките на продукти собствена марка до 2025 г. и 100% от тези опаковки да са максимално рециклируеми също до 2025 г. С оглед изпълнението на тези цели, компанията предприема последователни мерки в 5 основни полета на дейност по линия на пластмасата – намаляване употребата ѝ, редизайн на опаковки, рециклиране, премахване на пластмасови отпадъци от околната среда, както и иновации и образователни кампании. 

Темата за пластмасата е приоритет и с оглед на сериозното замърсяване на различните водни басейни в страната, предизвикали нужда от спешни мерки за почистване през последните няколко месеца. Приоритет на тазгодишното издание на Инициативата е подкрепа на проекти, които ще предложат местни решения за проблема със замърсяването с пластмаса. Примерни дейности в тази посока са всички такива, насочени срещу замърсяването на водата и почвата с пластмаса, акции за почистване, дейности, свързани с образователни инициативи, особено за подрастващи; комуникационни кампании, работилници,  интерактивни обучителни формати и други  по темата за пластмасата с участието на деца и младежи.

Култура и историческо наследство

Културата е съвкупността от духовни и материални придобивки, без които хората не могат да живеят. Във всяка култура се различават две страни — материална и духовна, които се развиват паралелно, взаимно си влияят и често едната обуславя другата. Дейностите в областта на културата трябва да си поставят за цел да подкрепят и стимулират създаването и представянето на културни събития, развитието на значими за жителите на отделно населено място културни дейности, опазването и социализацията на културно-историческото наследство от местно значение, създаването на условия за развитие на творческите индустрии, както и стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт. Приоритет за инициативата в това й издание е създаване на възможности за местно развитие въз основа на традиционно наследство на дадена общност, разбирано в най-широк смисъл – създаване на местни музеи, оживяване на отделни елементи от традиционната култура с оглед на местното развитие, включително и икономически ползи за хората.

 2.3. Основни индикатори за успех за проектите от всяка една от тематичните области е брой достигнати граждани и степен на подобряване на състоянието на образованието, намаляване замърсеността с пластмаса, развитие на местната културата, подобряване качеството на живот в населеното място или отделни групи хора в него.

Инициативата търси и насърчава дейности, които имат устойчив характер, дълготраен ефект и чието влияние и резултати ще продължат и след края на финансирането.

Конкретните индикатори за успех на инициативата са:

Минимум 20 финансирани проекта;

Минимум 500 участници в изпълнението на отделните проекти;

Минимум 5000 преки ползватели;

Информация за изпълнените проекти, достигнала до поне 50 000 граждани;

Въздействието на проектите, достигнало до поне 50 000 граждани

Оценките на отделните предложения ще се разглеждат в контекста на ефекта им върху възможно по-голяма група хора и промяната, която те създават.

2.4. Инициативата ще финансира всички дейности, които кандидатите убедително са обосновали, като необходими за постигането на целта на подаденото от тях предложение за финансиране.

2.5. Във връзка с преодоляване на последствията от кризата с COVID-19 отделните предложения могат да предвиждат закупуване на оборудване и софтуер с цел да се даде възможност на представителите на различни общности да работят в цифрова среда, както и организиране на обучения за използване на дигитални инструменти, както и за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти.

2.6. Инициативата няма да финансира проектни предложения, които предвиждат:

 • предоставянето на социални услуги;
 • индивидуални стипендии;
 • хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.;
 • разходи само за издателска дейност;
 • международни пътувания;
 • строителство или ремонт на офиси или други части от сгради;
 • закупуване на земя, сгради, превозни средства.

2.7. Ценности:

Всеки проект, подаден по инициативата, следва да отговаря на посочените по-долу ценности и принципи на Инициативата:

 • Недискриминация: проектите трябва да се изпълняват по начин, който не дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, език, религия, или други признаци на хората. Всяко действие, насочено към специфична група, трябва да бъде планирано по начин, който утвърждава равнопоставеността и включването.
 • Опазване правата на детето: проектите с участието на деца са длъжни да отчитат факта, че децата имат права и гражданските институции, включително семействата, са длъжни да ги уважават и да улесняват тяхната реализация. Тези права са взаимосвързани и взаимоутвърждаващи. Те зачитат гледната точка на детето и неговото активно участие в реализирането им, което зависи от степента на зрялост и се променя с възрастта.
 • Участие: проектите са длъжни да признават способностите, интересите и желанията на хората, като им осигуряват възможности за пълноценно участие. Инициативите следва да са изградени на принципа на пълноценната комуникация и справедливото разпределение на отговорностите и доверие между организациите-кандидати и всички участници.
 • Устойчивост: За нас основно условие за устойчивост на кандидатстващите проекти е да предлагат решения и подходи, адекватни на съществуващите нужди и ресурси за покриването им. Един проект е устойчив, когато продължава да носи полза на местната общност, в която се осъществява и след края на проекта.
 • Иновативност: Иновативният проект предлага нетипичен или нестандартен поглед към решаването на съществуващ проблем. Иновацията може да бъде по отношение на продуктите/резултатите от проекта или по отношение на начина, по който ще бъдат постигнати те.

3. Финансови условия на Инициативата

3.1. Размерът на безвъзмездното целево финансиране, за който се кандидатства по Инициативата, може да бъде до 10 000 лева. Търсеното финансиране може да бъде до 100% от общия бюджет на предлагания проект.

3.2.  Всяка организация, чийто проект е спечелил финансиране, може да получи допълнително към посочената в т. 3.1.  сума, финансиране за популяризиране на своята дейност, във връзка с изпълнението на спечеления по инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“ проект. Подборът се извършва на конкурентен принцип, измежду кандидатите, с които е сключен договор и при изрично заявено желание от тяхна страна, с представяне на допълнителен ясен комуникационен план, с описани цели, целеви групи, дейности, канали на комуникация, послания  и очаквани резултати.

3.3. Безвъзмездното финансиране не може да има за цел генерирането на приходи за организацията кандидат. В рамките на бюджета не може да се планира предоставяне на финансова подкрепа към трети лица.

3.4. Бюджетът следва да покрива пълния обем на допустимите разходи за изпълнение на проекта.

3.5. Административните разходи не могат да надхвърлят 15% от бюджета на проекта.

4. Право на участие

4.1. За участие в Инициативата и съответно за финансиране могат да кандидатстват единствено и само юридически лица с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г.), читалища, по смисъла на Закона за народните читалища (обн. ДВ. бр. 89 от 22 октомври 1996 г.) и училищни настоятелства на общински и държавни училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ. бр. 79 от 13 октомври 2015 г.).

4.2. Не могат да кандидатстват юридически лица (търговски дружества), извън горепосочените, както и граждани – физически лица.

4.3. В рамките на конкурса за финансиране на проекти кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

4.4. Допустими кандидати са организациите, които отговарят на посочените по-долу критерии:

Кандидатстващите организации трябва да бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.

4.5. Кандидатстващите организации могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с други организации, отговарящи на критериите в т. 4.1. 

4.6. Кандидатстващите организации трябва да изпълняват своята дейност в населеното място/област, в която са регистрирани. Предложеният от тях проект също следва да е насочен към същото населено място/област.

4.7. Кандидатите трябва да са готови да търсят активното участие на гражданите на населеното място в различни етапи от изпълнението на дейностите (т.е. не само в публичните изяви или само във фактическото провеждане, а и в идентифицирането на проблема и предложеното решение).

4.8. Кандидатстването за Инициативата е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие във връзка с кандидатстването за Инициативата, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.

4.9. До участие в Инициативата не се допускат организации, които имат проект, който не е приключил успешно в рамките на предишно издание на инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“. В случай че такива организации подадат проект, то същите няма да бъдат допуснати до оценка и няма да получат финансиране.

 5. Начин на участие

 5.1 За да кандидатства в Инициативата, всеки участник трябва:

5.1.1. Да посети официалния сайт на Инициативата на адрес: www.corporate.lidl.bg/ti или сайта на ФРГИ на адрес: www.frgi.bg .

5.1.2. Да се запознае подробно с пълния пакет документи и да изтегли електронните файлове – Формуляр, Бюджет и Декларация (задължителни за подаване документи).

5.1.3. Да            попълни            задължителния             пакет    документи,               който   включва:

 • Формуляр за кандидатстване (форма за изтегляне и прикачване)
 • Бюджет на проекта (форма за изтегляне и прикачване)
 • Декларация на кандидата (форма за изтегляне и прикачване )

5.1.4. Да подаде трите документа като прикачени файлове в едно електронно съобщение, на адрес konkurs@frgi.bg не по-късно от 23:59 ч. на 28.06.2022 г.

5.2. Документите трябва да отговарят на следните изисквания:

5.2.1. Формулярът за кандидатстване следва да бъде попълнен в PDF форма.

5.2.2. Формулярът за кандидатстване следва да съдържа цялата необходима информация, отнасяща се до проекта. За вписването на необходимата информация следва да се използват полетата под съответните точки във Формуляра, като се спазват изискванията за оформяне на предложението, посочени при самите въпроси.

5.2.3. Бюджетът на проекта следва да се попълни и прикачи във формат Excel.

5.2.4. За попълване на Формуляра, Бюджета и Декларацията на кандидата могат да се използват единствено, предоставените на адрес https://frgi.bg/bg/activities/konkursi/na-13-may-startira-initsiativa-ti-i-lidl-za-po-dobar-zhivot-za-2022-g образци.

5.2.5. Декларацията на кандидата следва да бъде подписана от официалния/ите представляващ/и на организацията кандидат, сканирана и прикачена в pdf. формат. 

5.3. Ако една организация има повече от едно официално представляващи я лица, е задължително декларацията да е подписана от всички представляващи, независимо от организацията на представителност.

5.4. Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин (напр. на хартия) или на друг електронен адрес.

5.5. След изпращане пакета с документи за кандидатстване на посочения електронен адрес, системата генерира съобщение, че кандидатурата е получена. Лидл България и ФРГИ не носят отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или не са получени по технически причини.

5.6. Една организация може да кандидатства само с 1 проект.

5.7. Проекти, които не съответстват на административните изисквания по Програмата, няма да бъдат разглеждани на следващ етап на оценка.

5.8. Няма да бъдат финансирани проекти/проектни дейности, в случай че същите проекти/проектни дейности вече са били финансирани от друг източник (избягване на двойно финансиране).

 6. Етапи на Инициативата

 

6.1. Инициативата има следните етапи и индикативни срокове:  

април – май 2022 г.

Подготовка на изданието на инициативата – разработване на различни документи (общи условия, формуляри, статистика и др.)

13 май – 28 юни 2022 г.

Процес на кандидатстване – подаване на проектни предложения, отговаряне на въпроси, комуникация с потенциални кандидати

29 юни – 16 юли 2022 г.

Оценка по административни критерии – проверка административно съответствие на представените документи 

16 юли – 30 септември 2022 г.

Оценяване на проектите (оценка от експертно жури и служители на Лидл България)

Първата половина на октомври 2022 г.

Официално обявяване на резултатите и одобрените проекти

Средата на октомври 2022 г. - октомври 2023 г.

Изпълнение на финансираните проекти – мониторинг, приемане на междинни отчети, комуникация с организациите

6.2. Организаторът си запазва правото да променя посочените по-горе етапи и срокове по своя преценка, за което участниците ще бъдат информирани съответно чрез публикуването на изменените указания и общи условия на интернет страницата на Организатора.

6.3. Списък с всички постъпили предложения ще бъде публикуван на сайта на ФРГИ www.frgi.bg до 5 дни след крайния срок за кандидатстване по Инициативата.

6.4. Списък с всички финансирани предложения ще бъде публикуван на сайта на ФРГИ www.frgi.bg .

7. Процедура за оценка и подбор на проектни предложения по Инициативата

 7.1. Оценката и класирането на подадените проекти ще се извърши съгласно етапите, описани в раздел VI.

7.2. Първият етап на оценка е етапа на оценка на административното съответствие на подадените предложения. То се извършва от екипа на ФРГИ.

7.2.1. Критерии за административно съответствие са:

 • Проектното предложение е подадено успешно в срок; всички раздели от формуляра, както и бюджета и декларацията, са попълнени съгласно указанията на български език и на кирилица.
 • Кандидатът, подал проектното предложение, не е организация, недопустима за финансиране, на основание неизпълнен проект.
 • Във формуляра за кандидатстване е прикачен попълнен Бюджет на проекта, който отговаря на условията на конкурса (до 10 000  лева).
 • Продължителността на проекта е в съответствие с условията на конкурса (между 8 и 12 месеца).
 • Декларацията е подписана от всички лица, представляващи партньора по закон.
 • Използвани са всички форми за изданието на Инициативата за 2022 година.

7.3. Вторият етап на оценка е качествена оценка на подадените предложения. Той се извършва от двама независими един от друг оценители.

7.3.1. Проектите, кандидатствали в Инициативата, се оценяват по следните качествени критерии:

 • Съответствие на предложения проект с целите на инициативата.
 • Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати.
 • Точно посочен брой на преки и непреки ползватели.
 • Предложенията показват (съответно и предвидените в тях цели, дейности и подходи), че са консултирани и съгласувани с нуждите и мненията на общността, с която ще се работи;
 • Капацитет на организацията за изпълнение на предложения проект.
 • Ефективност (изпълнение на предварително заложените цели на дейността, инициативата и/или модела на работа);
 • Реализиране на промяна в непосредствената среда.
 • Ефикасно разходване на средствата.

7.4. Третият етап на оценка е оценката на служителите на Лидл. Той се извършва от представители на Лидл в специално организиран за целта процес въз основа на направеното класиране от оценките на независимите оценители. Тази оценка е окончателна.

7.5. Списък с одобрените за финансиране проекти ще бъде публикуван на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – www.frgi.bg,  в началото на месец октомври 2022 г.

7.6. Представителите на организациите, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат официално уведомени за резултатите от Инициативата в рамките на една седмица след обявяването на проектите, одобрени за финансиране, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Информирането ще се осъществи чрез изпращане на писмо на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция, информиращо ги за решението и описание на процедурата за сключване на договори.

7.7. Организациите, чиито проекти са одобрени за финансиране, не са задължени да сключат договор за предоставяне на безвъзмездно финансиране.

7.8. Организациите на проектите, одобрени за финансиране, трябва в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от получаването на писмото за официалното им информиране, че техните проекти са одобрени за финансиране, да изпратят официално писмо до официалния електронен адрес на ФРГИ (office@frgi.bg) със заявено съгласие или отказ за сключване на договор за финансиране.

7.9. В случаите, когато поради отказ на одобрени за финансиране кандидати да сключат Договор, остане финансов ресурс, същият може да бъде предоставен на кандидат/и, за които не е достигнало финансиране – по низходящ ред в зависимост от получената от тях оценка.

8. Подписване на договори с одобрените кандидати

 8.1. Договорите с организациите, подали проектите, одобрени за финансиране, ще бъдат подписани в срок до 20 дни от публикуването на организациите, чиито проекти са одобрени за финансиране, на сайта на ФРГИ www.frgi.bg.

8.2. Подписването на договор за безвъзмездно финансиране следва да се осъществи единствено когато организацията, подала проекта, одобрен за финансиране, предостави пред ФРГИ следните документи и последните бъдат приети без възражение от ФРГИ:

 8.2.1. Копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представянето му пред ФРГИ. (Ако организацията не се е пререгистрирала в Търговския регистър.)

8.2.2. Декларация за липса на двойно финансиране

8.2.3. Копие от Отчета за приходите и разходите за последната приключила финансова година

8.2.4. График на дейностите по реализацията на проекта

9. Начин на плащане

 

9.1. Плащането към организациите, одобрени да получат финансиране става въз основа на договор за безвъзмездно целево финансиране, подписан между ФРГИ и финансираната организация.

9.2. Плащането към организациите за реализиране на одобрените проекти, ще се осъществява на следните траншове:

а) Първият транш в размер на 40 % от общия размер на безвъзмездното финансиране се превежда в срок от 10 (десет) работни дни от датата на подписване на договора и получен подписан екземпляр от него в офиса на ФРГИ.

б) Вторият транш в размер на 40 % от общия размер на безвъзмездното финансиране се превежда в срок от 10 (десет) работни дни след одобряването от ФРГИ на междинен отчет.

в) Размерът на междинното плащане може да бъде намален в зависимост от обема на неусвоените средства, установени при приемането на междинните финансови отчети, или в случай на намаляване на размера на безвъзмездните средства поради установени нередности. В случай че финансираната организация е отчела по-малко от  80% от отпуснатите средства, или ако размерът на безвъзмездните средства е коригиран поради нередности, размерът на междинното плащане се намалява с размера на неизразходваните средства или на корекцията.

г) Финалният транш в размер на 20 % от общия размер на безвъзмездното финансиране се превежда в срок от 10 (десет) работни дни след одобряване от ФРГИ на финалния технически и финансов отчет и представяне на отчетни документи от Финансираната организация. Тази част от финансовите средства ще бъде преведена само след посещение на място или предоставяне на снимков материал, удостоверяващ изпълнения проект.

10. Отчетност

 

10.1.  Организациите, получили финансиране, трябва да изготвят и предадат следните отчети: междинен (разказвателен и финансов, 6 месеца след стартиране на проекта) и краен (разказвателен и финансов) отчет за реализацията на проекта в рамките на един месец след приключване на съответния проект.

10.2. Получилите финансиране организации трябва да представят копия от всички документи, касаещи разказвателния отчет, както и опис на всички разходооправдателни документи към финансовия отчет, както и всякакви визуални материали, изготвени в рамките на инициативата и приложимите декларации за съгласие за заснемане на лицата, които са заснети (ако има такива). ФРГИ ще изисква за проверка копия на определени разходооправдателни документи.

10.3. Отчетите, междинен и краен (разказвателен и финансов), се представят на ФРГИ в електронен формат, като се преглеждат и проверяват в рамките на 15 работни дни, считано от датата на подаването им. След одобряване на отчета от страна на ФРГИ се правят междинното/окончателното плащане към организациите.  

10.4. Ако крайният отчет е незадоволителен/не съдържа необходимите доказателствени документи или не е представен в предвидените за това срокове, от организацията, получила финансиране, се очаква да върне част от или цялото финансиране на ФРГИ.

 11. Мониторинг и оценка на изпълнението на проектите

 11.1. По своя преценка представител на ФРГИ и представител на Лидл България имат правото да посетят получателите на финансиране с цел мониторинг на място и оценяване на изпълнението на проекта.

11.2. По своя преценка ФРГИ има правото да изпрати свой представител или външен експерт, специално нает за целта  за извършване на финансова или програмна оценка на получателите на финансиране с цел оценяване на изпълнението на отделния проект или самата Инициатива.

 

12. Права на Лидл България / Фондация „Работилница за граждански инициативи“

 

12.1. Лидл България /ФРГИ не предоставят мотиви за отказ от финансиране.

12.2. Организациите представят предложенията си в Инициативата доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на участието им в нея.

12.3. Инициативата не отговаря на анонимни запитвания, коментари, бележки и др., както и не публикува имената на експертното жури с оглед избягване на конфликти и натиск.

12.4. Инициативата не предоставя консултации по качеството на отделни проекти. Предоставят се консултации само и единствено по отношение на техническите изисквания за участие в Инициативата. Консултации могат да се получат по телефон и по електронна поща – тел. 0887095920 , имейл konkurs@frgi.bg

13. Ограничаване на отговорността

 

13.1. Организаторът има право да прекрати Инициативата по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Инициативата е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

13.2. Организаторът на Инициативата и ФРГИ не са длъжни да водят кореспонденция с Участниците, които не са спечелили финансиране.   

13.3.  Организаторът и ФРГИ не носят отговорност за кореспонденция във връзка с кандидатури, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

13.4. Всички участници поемат за своя сметка всички разходи, които са възникнали поради участието им в Инициативата. Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.   

13.5. Организаторът и ФРГИ не носят отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.   

13.6. Организаторът и ФРГИ не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод кандидатстването му в Инициативата, които не са пряка и непосредствена последица от това кандидатстване, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

13.7. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.   

 14. Други

 

14.1. С приемане на настоящите Указания и Общи условия всеки Кандидат декларира и гарантира, че:

14.1.1. aвторското право и всички права на интелектуална собственост върху идеята/проекта, с която/който кандидатства и която изпраща за участие в Инициативата му принадлежат и никое заинтересовано трето лице не се противопоставя на кандидатстването им в Инициативата;

14.1.2. ще оказва необходимото съдействие на Организатора по всички възможни начини, в случай на спорове във връзка с правата върху идеята/проекта, изпратени за кандидатстване в Инициативата, чрез сайта на ФРГИ (www.frgi.bg), включително, но не само, като урежда в бъдеще, изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка, всяка претенция срещу Организатора по отношение на правата върху идеята/проекта, изпратени за кандидатстване в инициативата чрез сайта на ФРГИ (www.frgi.bg), респективно незабавно ще освобождава Организатора от всякакви претенции, направени по съдебен, извънсъдебен ред, административен ред и/или наказателно-правен ред от трети лица във връзка с идеята/проекта, изпратени за кандидатстване в инициативата чрез сайта на ФРГИ (www.frgi.bg), а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Организатора, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни;

14.1.3. се задължава да обезщети Организатора за всички вреди, претърпени във връзка или по повод неправомерно използване на обекти на интелектуална собственост от страна на Участник чрез, изпращането им за кандидатстване в инициативата, чрез сайта на ФРГИ (www.frgi.bg), включително и за тези вреди, които Организаторът е претърпял в резултат на административен акт или съдебно решение, постановени срещу Организатора, във връзка с това неправомерно използване;

14.1.4. с приемане на настоящите Указания и Общи условия, всеки участник предоставя безвъзмездно на Организатора, неизключителните права за използване на информация, касаеща идеята/проекта, изпратени за кандидатстване в инициативата чрез сайта на ФРГИ (www.frgi.bg), включително но не само, предоставя на Организатора правото по своя собствена преценка да възпроизвежда, публично да ги показва и да ги разпространява сред неограничен брой лица (напр. Медии, служители на Лидл България, Facebook страницата на Организатора; уеб страниците на Организатора: www.lidl.bg; печатни и онлайн рекламни брошури на организатора; билбордове; електронен бюлетин и мобилно приложение на Организатора; избрана от Организатора платформа за видеосподеляне (напр. YouTube); да реши дали те могат да бъдат разгласени и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, да спре използването им и др. Кандидатите предоставят правата по настоящата т. (IV) за срок от 10 (десет) години, за територията на целия свят, като Организаторът има право да използва неограничено предоставените му обекти на интелектуална собственост изцяло по своя преценка, по какъвто начин прецени и многократно.  

14.2. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата през Периода на Инициативата при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно чрез публикуването им на интернет страницата на Организатора. Изменените Правила ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не е съгласен с промените в Правилата, той може да преустанови своето участие в Инициативата, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: konkurs@frgi.bg

14.3. Оплаквания, касаещи провеждането на Инициативата, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: konkurs@frgi.bg.  Устни или неизпратени в срок оплаквания не се обработват.

14.4. Евентуално възникнали спорове между Организатора, ФРГИ и Участниците в Инициативата се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Инициативата, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Инициативата се прилага действащото законодателство на Република България.

14.5. Правилата са достъпни за целия Период на провеждане на Инициативата на  corporate.lidl.bg/ti и сайта на ФРГИ – frgi.bg

 15. Информация за защита на личните данни, обработвани в хода на инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“

1. Администратори на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 от Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):

 

1.1. „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Лидл). Контакт с длъжностното лице по защита на данните: personaldata.protection@lidl.bg

 

1.2. Фондация “Работилница за граждански инициативи”, БУЛСТАТ 130560949, адрес за кореспонденция: ул. “Енос” № 7 ет. 6 ап. 9 гр. София 1408, (ФРГИ), имейл: office@frgi.bg

 

Лидл и ФРГИ се явяват съвместни администратори на лични данни, съгласно чл. 26 GDPR

 

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

 

За целите на участието в инициативата на Лидл за финансиране на проекти “Ти и Lidl за по-добър живот”, ФРГИ събира и обработва следните данни на участниците в даден проект – име, имейл и телефонен номер.

Основание за обработката е легитимният интерес ФРГИ (чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR) да получи съответните данни за целите на сключване на договор за финансиране между ФРГИ и Организацията, към която е член участника в проекта.

Посочените данни се обработват и от Лидл в процеса на оценяване на проектите. Правното основание е наличието на легитимен интерес, съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR данните да бъдат обработени за избирането на проекти, по които да бъде отпуснато финансиране.

 

3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

 

Събраните лични данни ще бъдат обработвани за срок от 5 години след одобрението на проектите, които ще получат финансиране. Съхранението за този срок е въз основа на законови задължения за ФРГИ за съхранение на счетоводна и данъчна информация, съгласно чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Лидл обработва данните само в процеса на оценяване на проектите, без последващо съхранение на данните.

 

4. Получатели/Категории получатели на лични данни

 

Личните данни, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на ФРГИ, участващи в организацията на Инициативата, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

 

5. Права на субектите на данни

 

Съгласно ОРЗД участниците в проектите имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. Правото на изтриване се прилага след изтичане на срока за съхранение на личните данни и доколкото обработката се основава на легитимни интереси, произтичащи от договорни отношения, а последващото съхранение се основава на законови задължения, всяко предявяване на правата ще бъде преценено предвид обстоятелствата, преди да се вземе решение, дали претенцията да бъде удовлетворена.

 

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че участник в проект желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администраторите на лични данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.