лого

Общи условия

Общи условия

Общи условия за кандидатстване в инициатива за здравословно и балансирано хранене на децата от 1-ви до 4-ти клас, под надслов „Умници гладници“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.    Настоящите правила за участие (Правилата) уреждат реда и условията за кандидатстване в Инициативата „Умници гладници“ (Инициативата)
2.    Организатор на Инициативата е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, контакт: lidl.bg/kontakt ("Лидл България" или "Организатора").
3.    Отговорен за оперативното управление на Инициативата е Асоциация „Родители“, след съгласуване с Лидл България.
4.    Лидл България и Асоциация „Родители“ са съвместни администратори на лични данни във връзка с обработването на личните данни на физическите лица, участващи в Инициативата.
5.    Инициативата се провежда в периода от 01 октомври 2019 г. до 30 май 2020 г. включително (Период на провеждане). 
6.    Инициативата се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

7.    В настоящата инициатива класният ръководител кандидатства от името на класа, наричан по-долу “Участник” не по-късно от срока, посочен в общите правила – раздел V

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА
Лидл България в партньорство с Асоциация „Родители“ и със съдействието на Министерство на образованието и науката стартира инициатива за здравословно и балансирано хранене на децата от 1-ви до 4-ти клас, под надслов „Умници гладници“.
Нейната основна цел е да представи по забавен и интересен начин темата за балансираното хранене на децата в училище.
Инициативата ще се проведе в три основни етапа:
Етап I: Провеждане на конкурс за най-полезен и забавен урок по балансирано хранене. За целта Асоциация „Родители“ ще проведе серия от информационни срещи за учители, с които да ги запознаване с условията за участие в конкурса и да ги информира за процеса на подготвяне на уроците.
Етап II: Подбор на 15-те най-добри методически разработки на уроци за здравословно и балансирано хранене, които да бъдат включени в сборник с добри практики в помощ на учители и родители.
Провеждане на специални събития с Манчев & Шишков в 3 от отличените класове, избрани на лотариен принцип.
Етап III: Издаване на сборник с 15-те най-добри методически разработки по здравословно и балансирано хранене.
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
8.    Право на участие в това първо издание на Инициативата имат действащи начални учители от учебни заведения от 3-те области - София, Пловдив и Варна, които фигурират в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерство на образованието и науката и в които се обучават ученици от 1-ви до 4-ти клас, включително. 
9.    Кандидатстването за Инициативата е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие във връзка с кандидатстването за Инициативата, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
10.    За да кандидатства в Инициативата, всеки Участник трябва: 
10.1. Да посети официалния сайт на Инициативата https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici, откъдето да свали пълния пакет документи и да се запознае с всеки един от тях. 
10.2. Да информира за Инициативата и съпътстващите я условия за участие родителите на учениците, с които работи и с които планира да проведе урок по балансирано хранене. Ако родителите имат въпроси, чиито отговори не могат да бъдат намерени в настоящите Правила, кандидатстващият в Инициативата учител обобщава въпросите и ги изпраща на e-mail адрес lidl@roditeli.org до Асоциация „Родители“, които имат ангажимент да отговорят в рамките на 48 часа от постъпване на запитването.
10.3. Да проведе урок по здравословно и балансирано хранене, като базира урока на една от петте теми, представени в специален материал с насоки за учители за работа по темата за здравословно и балансирано храненеи в съответствие с методическите насоки, разработени от Асоциация „Родители».
Посочената методология е включена в информационното помагало, което е достъпно за сваляне в онлайн платформата за кандидатстване на https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici
10.4. Да кандидатства в Инициативата, като попълни и осигури задължителния пакет документи, който включва: 
̶    Формуляр за обратна връзка и за проведен урок, разработен по методическите насоки на Асоциация „Родители“
̶    До 5 снимки от урока (без заснемане лица на участници), които онагледяват най-интересните моменти от урока и създадени от учениците творчески материали. Задължително е прилагането на снимков материал, удостоверяващ активното участие на децата в урока – снимки от провеждането на урока, включително снимки от различни материали, създадени за целта на провеждането на урока (преди него или по време на самото му провеждане), като това могат да бъдат рисунки, специално направени табла, макети и други материали.

10.5. Да изпрати попълнения пълен пакет с документи през онлайн платформата за кандидатстване на https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici не по-късно от 30.01.2020 г.
10.6. Документите за кандидатстване се изпращат единствено през онлайн платформата за кандидатстване. Организаторът си запазва правото по преценка да изиска от участниците част от материалите, създадени от учениците, с цел фактическа оценка на изпълнението. Поради това кандидатите са задължени да запазят и с грижа да съхраняват творческите материали, създадени от учениците, до окончателното приключване на конкурса и обявяване на уроците, които ще бъдат включени в сборника с методически разработки на уроци по здравословно и балансирано хранене
10.7. Документите трябва да отговарят на следните изисквания: 
̶    Формуляр за обратна връзка и за проведен урок, следва да бъдат във формат Word и да съдържат цялата необходима информация, отнасяща се до проведения урок. За вписването на необходимата информация следва да се използват полетата под съответните въпроси във формулярите. 
̶    Няма да се разглеждат кандидатури, изпратени по друг начин, различен от посочената онлайн платформа за кандидатстване на https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici

10.8. При изпращане на пакета документи системата изпраща автоматичен отговор, че кандидатурата е получена.
10.9. Лидл България и Асоциация „Родители“ не носят отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или не са изпратени през посочената онлайн форма за кандидатстване 
10.11. Всеки урок следва да отговаря на посочените по-долу ценности на Инициативата 
̶    Недискриминация: уроците трябва да се изпълняват по начин, който не дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, език, религия, или други признаци на хората. Всяко действие, насочено към специфична група, трябва да бъде планирано по начин, който утвърждава равнопоставеността и включването. 
̶    Опазване правата на детето: проектите с участието на деца са длъжни да отчитат факта, че децата имат права и гражданските институции, включително семействата, са длъжни да ги уважават и да улесняват тяхната реализация. Тези права са взаимосвързани и взаимоутвърждаващи. Те зачитат гледната точка на детето и неговото активно участие в реализирането им, което зависи от степента на зрялост и се променя с възрастта. 
̶    Участие: проектите са длъжни да признават способностите, интересите и желанията на хората, като им осигуряват възможности за пълноценно участие. Инициативите следва да са изградени на принципа на пълноценната комуникация и справедливото разпределение на отговорностите и доверие между кандидатите и всички участници.

̶    10.12 Всеки урок, подаден за участие в Инициативата, следва да отговаря на следните критерии за одобрение:
1. Допустимост на разработката: 
•    попълнен формуляр за проведен урок и обратна връзка
•  наличие на доказателство, че урокът е апробиран в практиката 

2. Научна коректност на информацията за храненето 
•    коректно и вярно представяне на темата за балансирано хранене 

3. Оценка на проведения урок
•    начин на представяне на информацията
•    творчески подход на учителя при прилагане на методическите насоки 
•    правилно използване на темите от специалния материал с насоки за учители
•    ниво на ангажираност на децата


10.13. Всеки Участник може да кандидатства в конкурса само с една авторска разработка. 

10.14. Уроци, които не съответстват на описаните по-горе изисквания на конкурса, няма да бъдат разглеждани.

10.15. Налично и достъпно за сваляне през онлайн платформата за кандидатстване е и специална разработена за целите на Инициативата специален материал с насоки за учители, имащо за цел да улесни и насочи Участниците в Инициативата. 
- специален материал с насоки за учители за работа по темата за здравословно и балансирано хранене

V. ЕТАПИ НА ИНИЦИАТИВАТА 
Инициативата има следните етапи и индикативни срокове:  
̶    18.11 – 29.11 – Провеждане на информационни срещи за учители от Асоциация „Родители“ 
̶    29.11-03.01 - Провеждане на уроците
̶    06.01 – 31.01 – Период на кандидатстване: изпращане на всички необходими гореописани документи https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici
̶    03.02 – 28.02 – оценка от експертно жури 
̶    01.03 – 20.03 – официално обявяване на 15-те най-добри методически разработки, одобрени за включване в сборник с методически разработки на уроци за здравословно и балансирано хранене в помощ на учители и родители чрез публикуването им на https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici и на www. roditeli.org/
̶    20.03 – 30.04 – провеждане на специални събития с Манчев & Шишков в 3 от отличените класове
Списък с всички постъпили предложения ще бъде публикуван на сайта на официалната страница на Инициативата https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici до 10 дни след крайния срок за кандидатстване в Инициативата. 

Организаторът си запазва правото да променя посочените по-горе етапи и срокове по своя преценка, за което участниците ще бъдат информирани съответно чрез публикуването на изменените указания и общи условия на официалната интернет страница на Инициативата.

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА / ОБЯВЯВАНЕ НА УРОЦИТЕ, ОДОБРЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СБОРНИКА 
11. Оценката и класирането на подадените уроци ще се извърши съгласно етапите, описани в раздел V.
12. Началните учители, чиито уроци са одобрени за включване в сборника, ще бъдат официално уведомени за резултатите от конкурса в рамките на 10 работни дни след одобряването на уроците за включване в сборника на страницата на Инициативата https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici, както и на сайта на Асоциация Родители www. roditeli.org/, между 01.03 – 20.03. Информирането ще се осъществи чрез изпращане на писмо на посочения от тях е-mail за кореспонденция, информиращо ги за решението и описание на процедурата за включване в сборника.
̶    13. Списък с уроците, одобрени за публикуване в сборника, ще бъде публикуван на сайта на Инициативата – https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici както и на сайта на Асоциация Родители - www. roditeli.org/ 
14. Началните учители, чиито уроци са одобрени за включване в сборника, трябва в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от получаването на писмото за официалното им информиране, че техните уроци са одобрени за включване в Сборника, да изпратят официално писмо до Асоциация Родители на е-mail lidl@roditeli.org с потвърждение, че приемат условията за включване в сборника.

VII. НАГРАДИ
Наградите в Инициативата са:
15. Публикуване в сборник с сборник с методически разработки на уроци за здравословно и балансирано хранене в помощ на учители и родители, като учителите, които са ги разработили, ще бъдат посочени като техни автори.
16. Големи награди – 3 от класовете, в които са проведени уроците, определени за включване в сборника, ще спечелят участие в специални събития с участието на шеф готвачите Иван Манчев и Таньо Шишков. Въпросните 3 класа, които ще получат Голямата награда, ще бъдат избрани на лотариен принцип сред 15-те най-добри, определени за включване в Сборника. Тегленето на 3-те печеливши класове ще се състои в рамките на 3 дни след обявяването на 15-те най-добри урока, а техните имена ще бъдат публикувани на официалната страница на Инициативата - https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici, както и на сайта на Асоциация Родители - www. roditeli.org/

VIII. ПРАВА НА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ /АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ
17. Лидл България и Асоциация „Родители“ не са длъжни да предоставят мотиви за отказ от включване в Сборника. 
18. Началните учители представят предложенията си за уроци в Инициативата доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на участието си в нея. 
19. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата и/или политиката си за защита на личните данни през Периода на Инициативата при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно чрез публикуването им на интернет страницата на Организатора. Изменените Правила и/или политика за защита на личните данни ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не е съгласен с промените в Правилата и/или в политиката за защита на личните данни, той може да преустанови своето участие в Инициативата, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: lidl@roditeli.org
20. Оплаквания, касаещи провеждането на Инициативата, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: lidl@roditeli.org Устни или неизпратени в срок оплаквания не се обработват.
21. Евентуално възникнали спорове между Организатора, Асоциация Родители и Участниците в Инициативата се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Инициативата, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Инициативата се прилага действащото законодателство на Република България.
22. Правилата са достъпни за целия Период на провеждане на Инициативата на https://corporate.lidl.bg/otgovornost/umnici-gladnici и на сайта на Асоциация „Родители“ – www.roditeli.org.

IX. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

23. Организаторът има право да прекрати Инициативата по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. 
24. Организаторът на Инициативата и Асоциация „Родители“ не са длъжни да водят кореспонденция с Участниците, които не са избрани за включване в Сборника.   
25. Организаторът и Асоциация Родители не носят отговорност за кореспонденция във връзка с кандидатури, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
26. Всички Участници поемат за своя сметка всички разходи, които са възникнали поради участието им в Инициативата. Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.   
27. Организаторът и Асоциация Родители не носят отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.   
28. Организаторът и Асоциация Родители не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод кандидатстването му в Инициативата, които не са пряка и непосредствена последица от това кандидатстване, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
29. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.   

ЛИЧНИ ДАННИ

30. Администратори на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR) са:

30.1 „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, контакт с длъжностното лице по защита на данните в Лидл България: personaldata.protection@lidl.bg

30.2 Сдружение „Асоциация Родители“, ЕИК 130577279, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, 1528 гр. София, район Искър, ул. „Димитър Пешев“ № 5, контакт: Цветанка Брестничка, контакт във връзка със защитата на личните данни: tsveta.brestnichka@roditeli.org

30.3 Лидл България и Асоциация Родители се явяват съвместни администратори на получените лични данни, съгласно чл. 26 GDPR, като по-долу се наричат заедно („Съвместни администратори“)

31. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване.
За целите на участието в Инициативата, Съвместните администратори обработват следните данни на участниците – име, имейл и телефонен номер, училище, клас и номер на паралелка, в която участникът преподава, както и снимка при желание на участника да предостави такава, които участниците предоставят чрез регистрационната форма на Инициативата. Личните данни се събират на платформата на Лидл България, като платформата предоставя автоматично информация за регистрираните участници на Асоциация Родители.
Основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който заявявайки участие в Инициативата се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни, с изключение на снимка, ако бъде предоставена такава, е необходимо условие за участие в Инициативата.

32. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни ще да бъдат предоставени на Министерство на образованието, както и на професор д-р Людмила Иванова, които ще обработват данните като жури на етапа на оценка на проведените уроци. Възможно е данните да бъдат предоставени на контрагенти на Лидл България, които извършват техническа поддръжка на платформата за кандидатстване.

33.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните на всички участниците, които не са избрани като победители, ще бъдат обработвани до 3 месеца, след обявяване на победителите в Инициативата.
Данните на победителите на инициативата ще бъдат публикувани в сборник с уроци по балансирано хранене, като след публикуването на сборника, Съвместните администратори ще преустановят обработването на личните данни. С публикуването на сборника с уроци по балансирано хранене, личните данни ще станат достояние на неопределен кръг трети лица – начални учители в системата на Министерство на образованието

34.    Права на участниците като субекти на данни съгласно GDPR
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в Инициативата може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в Инициативата.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено, включително по имейл на посочените данни за контакт на Съвместните администратора на лични данни или на един (по избор) от Съвместните администратори. При сигнали изпратени по имейл, Съвместните администратори на лични данни може да поискат предприемане на последващи стъпки, включително събиране на допълнителни данни с цел идентифициране на подателя и/или представителната му власт, в случай че е пълномощник.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


 

Защита на личните данни

ЛИЧНИ ДАННИ

 

  1. Администратори на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR) са:

1.1 „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, контакт с длъжностното лице по защита на данните в Лидл България: personaldata.protection@lidl.bg

1.2 Сдружение „Асоциация Родители“, ЕИК 130577279, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, 1528 гр. София, район Искър, ул. „Димитър Пешев“ № 5, контакт: Цветанка Брестничка, контакт във връзка със защитата на личните данни: tsveta.brestnichka@roditeli.org

1.3 Лидл България и Асоциация Родители се явяват съвместни администратори на получените лични данни, съгласно чл. 26 GDPR, като по-долу се наричат заедно („Съвместни администратори“)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване.

За целите на участието в Инициативата, Съвместните администратори обработват следните данни на участниците – име, имейл и телефонен номер, училище, клас и номер на паралелка, в която участникът преподава, както и снимка при желание на участника да предостави такава, които участниците предоставят чрез регистрационната форма на Инициативата. Личните данни се събират на платформата на Лидл България, като платформата предоставя автоматично информация за регистрираните участници на Асоциация Родители.

Основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който заявявайки участие в Инициативата се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни, с изключение на снимка, ако бъде предоставена такава, е необходимо условие за участие в Инициативата.

3. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни ще да бъдат предоставени на Министерство на образованието, както и на професор д-р Людмила Иванова, които ще обработват данните като жури на етапа на оценка на проведените уроци. Възможно е данните да бъдат предоставени на контрагенти на Лидл България, които извършват техническа поддръжка на платформата за кандидатстване.

  1. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните на всички участниците, които не са избрани като победители, ще бъдат обработвани до 3 месеца, след обявяване на победителите в Инициативата.

Данните на победителите на инициативата ще бъдат публикувани в сборник с уроци по балансирано хранене, като след публикуването на сборника, Съвместните администратори ще преустановят обработването на личните данни. С публикуването на сборника с уроци по балансирано хранене, личните данни ще станат достояние на неопределен кръг трети лица – начални учители в системата на Министерство на образованието

  1. Права на участниците като субекти на данни съгласно GDPR

Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в Инициативата може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в Инициативата.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено, включително по имейл на посочените данни за контакт на Съвместните администратора на лични данни или на един (по избор) от Съвместните администратори. При сигнали изпратени по имейл, Съвместните администратори на лични данни може да поискат предприемане на последващи стъпки, включително събиране на допълнителни данни с цел идентифициране на подателя и/или представителната му власт, в случай че е пълномощник.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.