лого

Защита на личните данни

Защита на личните данни

ЛИЧНИ ДАННИ

 

  1. Администратори на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR) са:

1.1 „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, контакт с длъжностното лице по защита на данните в Лидл България: personaldata.protection@lidl.bg

1.2 Сдружение „Асоциация Родители“, ЕИК 130577279, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, 1528 гр. София, район Искър, ул. „Димитър Пешев“ № 5, контакт: Цветанка Брестничка, контакт във връзка със защитата на личните данни: tsveta.brestnichka@roditeli.org

1.3 Лидл България и Асоциация Родители се явяват съвместни администратори на получените лични данни, съгласно чл. 26 GDPR, като по-долу се наричат заедно („Съвместни администратори“)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване.

За целите на участието в Инициативата, Съвместните администратори обработват следните данни на участниците – име, имейл и телефонен номер, училище, клас и номер на паралелка, в която участникът преподава, както и снимка при желание на участника да предостави такава, които участниците предоставят чрез регистрационната форма на Инициативата. Личните данни се събират на платформата на Лидл България, като платформата предоставя автоматично информация за регистрираните участници на Асоциация Родители.

Основание за обработване е даденото съгласие на участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който заявявайки участие в Инициативата се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни, с изключение на снимка, ако бъде предоставена такава, е необходимо условие за участие в Инициативата.

3. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни ще да бъдат предоставени на Министерство на образованието, както и на професор д-р Людмила Иванова, които ще обработват данните като жури на етапа на оценка на проведените уроци. Възможно е данните да бъдат предоставени на контрагенти на Лидл България, които извършват техническа поддръжка на платформата за кандидатстване.

  1. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните на всички участниците, които не са избрани като победители, ще бъдат обработвани до 3 месеца, след обявяване на победителите в Инициативата.

Данните на победителите на инициативата ще бъдат публикувани в сборник с уроци по балансирано хранене, като след публикуването на сборника, Съвместните администратори ще преустановят обработването на личните данни. С публикуването на сборника с уроци по балансирано хранене, личните данни ще станат достояние на неопределен кръг трети лица – начални учители в системата на Министерство на образованието

  1. Права на участниците като субекти на данни съгласно GDPR

Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в Инициативата може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в Инициативата.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено, включително по имейл на посочените данни за контакт на Съвместните администратора на лични данни или на един (по избор) от Съвместните администратори. При сигнали изпратени по имейл, Съвместните администратори на лични данни може да поискат предприемане на последващи стъпки, включително събиране на допълнителни данни с цел идентифициране на подателя и/или представителната му власт, в случай че е пълномощник.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.